วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Pronouns
คำชี้แจง คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
1. That is her umbrella. That umbrella is__________
my
hers
yours
them

2. Your car is red but ______________car is white.
my
her
mine
your

3. Let ____________go for a walk tomorrow morning.
it
ours
us
she

4. The mother told her children to be quiet. เลือกคำสรรพนามแทนคำที่เป็นอักษรตัวหนาสีดำ
It, him
They, them
Their, them
She, them

5. This is my pen. This pen is________
mine
hers
him
her

6. A house has a chimney. เลือกคำสรรพนามแทนคำที่เป็นอักษรตัวหนาสีดำ
It
He
They
Them

7. The ox and the cow are in the pond. เลือกคำสรรพนามแทนคำที่เป็นอักษรตัวหนาสีดำ
It
He
They
Them

8. I don’t like cooking.
เลือกคำสรรพนามแทนคำที่เป็นอักษรตัวหนา
สีดำ
us
it
him
Them

9. I love Tom.
เลือกคำสรรพนามแทนคำที่เป็นอักษรตัวหนาสีดำ
us
its
him
They

10. They are giving something to __________.
we
they
his
him

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง


ออกแบบและพัฒนาโดย มาลียา ระวังวงศ์
E-mail :::maleeya2008@hotmail.com
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรมราช