วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Present Continuous Tense.
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องในรูป Present Continuous Tense
1. I___________ a picture now.
is drawing
are drawing
am drawing
to drawing

2. He_________ his bedroom now.
is cleaning
are cleaning
am cleaning
to cleaning

3. They ____________ the windows now.
is shutting
am shutting
to shuting
are shutting

4. We ___________T.V. at this moment.
are watching
do watching
is watching
am watching

5. The dogs ________ at that boys now.
is barking
are barking
barks
to barking

6. She _________on the chair.
siting
to sitting
is sitting
are siting

7. _______she playing the computer game?
Are
Am
Is
Do

8. My father _____________the car now.
is not driving
are not driving
am not driving
don’t driving

9. __________ they studying English now?
Does
Am
Is
Are

10. The girls ____________in the playground now.
is not running
are not running
not runing
don’t run

คะแนนที่ได้ =

ออกแบบและพัฒนาโดย มาลียา ระวังวงศ์
E-mail :::maleeya2008@hotmail.com
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรมราช