วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ How much และ How many ได้
คำชี้แจง : จงเลือกตอบ much หรือ many ลงในประโยคให้ถูกต้อง
 
1. How_________ tigers are there in the zoo?
much
many

2. How ________ powder do you have?
much
many

3. How ________ is this meat cost?
much
many

4. How ________ rooms are there in the school?
much
many

5. How ________skirts do you have?
much
many

6. How ________ fish sauce do you want?
much
many

7. How ________ matches are there on the table?
much
many

8. How ________ is a kilo of sugar?
much
many

9. How ________ is a cup of tea?
much
many

10. How ________sons does she have?
much
many

คะแนนที่ได้ =

 
 
ออกแบบและพัฒนาโดย มาลียา ระวังวงศ์
E-mail :::maleeya2008@hotmail.com
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรมราช