วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Pronouns
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว

1. This is my pen. This pen is_________
mine
hers
him
her

2. Your car is red but ______________ car is white.
my
her
mine
your

3. That is her umbrella. That umbrella is__________
my
hers
yours
them

4. The mother told her children to be quiet. เลือกคำสรรพนามแทนคำที่เป็นอักษรตัวหนา
it, him
they, them
their, them
She, them

5. Let ____________go for a walk tomorrow morning.
it
he
us
she

6. A house has a chimney. เลือกคำสรรพนามแทนคำที่เป็นอักษรตัวหนา
It
He
They
Them

7. The ox and the cow are in the pond. เลือกคำสรรพนามแทนคำที่เป็นอักษรตัวหนา
It
He
They
Them

8. I don’t like cooking.
เลือกคำสรรพนามแทนคำที่เป็นอักษรตัวหนา

us
its
him
Them

9. I love Tom.
เลือกคำสรรพนามแทนคำที่เป็นอักษรตัวหนา
us
its
him
They

10. They are giving something to __________.
we
they
his
him

คะแนนที่ได้ =


ออกแบบและพัฒนาโดย มาลียา ระวังวงศ์
E-mail :::maleeya2008@hotmail.com
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรมราช