วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ There is และ There are
คำชี้แจง จงเลือกใช้คำตอบที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
 
1. ___________not a bird in the cage.
There is
There are
Is there
Are there

2. ___________ twenty – four hours in a day?
There is
There are
Is there
Are there

3. ___________ not four pens in my bag.
There is
There are
Is there
Are there

4. ___________ a picture on the wall?
There is
There are
Is there
Are there

5. ___________ many days in a week?
There is
There are
Is there
Are there

6. ___________ five pans in the kitchen.
There is
There are
Is there
Are there

7. ___________ many cars on the road?
There is
There are
Is there
Are there

8. ___________a big tree in front of the house?
There is
There are
Is there
Are there

9. ___________not a teacher in the classroom.
There is
There are
Is there
Are there

10. ___________some bread on the plate.
There is
There are
Is there
Are there

คะแนนที่ได้ =

 
 
ออกแบบและพัฒนาโดย มาลียา ระวังวงศ์
E-mail :::maleeya2008@hotmail.com
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรมราช