ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว
 
1. จงเลือกคำนามที่นับไม่ได้(Uncountable Nouns)ในข้อต่อไปนี้
tea
shoes
pen
box

2. จงเลือกคำนามที่นับไม่ได้(Uncountable Nouns)ในข้อต่อไปนี้
egg
hen
cat
sugar

3. จงเลือกคำนามที่นับไม่ได้(Uncountable Nouns)ในข้อต่อไปนี้
ant
tree
milk
book

4. จงเลือกคำนามที่นับไม่ได้(Uncountable Nouns)ในข้อต่อไปนี้
table
duck
plate
hair

5. จงเลือกคำนามที่นับไม่ได้(Uncountable Nouns)ในข้อต่อไปนี้
apple
rain
papaya
dog

6. จงเลือกคำนามที่นับได้( countable Nouns) ในข้อต่อไปนี้
coffee
salt
chalk
student

7. จงเลือกคำนามที่นับได้( countable Nouns) ในข้อต่อไปนี้
bed
water
sand
ice

8. จงเลือกคำนามที่นับได้( countable Nouns) ในข้อต่อไปนี้
rice
sand
umbrella
soap

9. จงเลือกคำนามที่นับได้( countable Nouns) ในข้อต่อไปนี้
paper
hand
powder
air

10. จงเลือกคำนามที่นับได้( countable Nouns) ในข้อต่อไปนี้
zebra
pork
smoke
cheese

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 
 
ออกแบบและพัฒนาโดย มาลียา ระวังวงศ์
E-mail :::maleeya2008@hotmail.com
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรมราช