จงเติม Preposition (คำบุพบท) in, on, at ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
 
1. We stay at home _______ Sunday.
in
on
at

2. He does not work___________ the morning.
in
on
at

3. She goes to school _________seven o’clock.
in
on
at

4. He will go to Japan _________ 2009.
in
on
at

5. I was born ________ May.
in
on
at

6. We have a holiday _________Songkran Day.
in
on
at

7. I will meet you ________ the party.
in
on
at

8. My hat is _______ the head.
in
on
at

9. She does her homework _________ night.
in
on
at

10. People go to the beach ___________ summer.
in
on
at

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 
 
ออกแบบและพัฒนาโดย มาลียา ระวังวงศ์
E-mail :::maleeya2008@hotmail.com
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรมราช